Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Amicus Advies – 2022

 1. Definities
  1. Aanbod / Aanbieding — ieder aanbod van Amicus tot het aangaan van een Overeenkomst;
  2. Amicus — Amicus Advies B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85071714, zijnde de gebruiker van de Voorwaarden;
  3. Diensten — alle diensten en/of werkzaamheden, van welke aard dan ook, die Amicus verricht, in de ruimste zin;
  4. Opdrachtgever — de natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie Amicus een Aanbieding doet tot het verrichten van Diensten en/of wie met Amicus een Overeenkomst aangaat, inclusief maar niet beperkt tot aan haar gelieerde (groeps)vennootschappen of andere rechtspersonen;
  5. Overeenkomst — iedere overeenkomst tussen Partijen voor het verlenen van Diensten door Amicus aan de Opdrachtgever;
  6. Partij(en) — Amicus en Opdrachtgever c.q. ieder voor zich;
  7. Transactie — een overeenkomst – in welke vorm en onder welke benaming dan ook –  gericht op een fusie van ondernemingen of op een overdracht of verkrijging van zeggenschap over of van een (minderheids)belang in (delen van) een onderneming, ongeacht de wijze waarop die fusie, overdracht of verkrijging plaatsvindt, inclusief maar niet beperkt tot de overdracht van aandelen en/of activa;
  8. Voorwaarden —  deze algemene voorwaarden van Amicus.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op een Overeenkomst, dan zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen hoeft te worden – van toepassing op iedere daarna gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij in de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.
  2. De toepasselijkheid op een Overeenkomst van algemene of specifieke door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt door Amicus uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Amicus van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige daarna gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.
  3. In geval van nietigheid of vernietiging door Opdrachtgever van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
  4. Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, gaat het bepaalde in de Overeenkomst voor. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.
  5. Wanneer Opdrachtgever een nieuwe rechtspersoon opricht om een Transactie aan te gaan die onderdeel is van de Diensten die Amicus verleent, dan is de Overeenkomst eveneens van toepassing op de nieuwe rechtspersoon, dan wel zal Opdrachtgever ervoor zorgdragen dat de Overeenkomt zo spoedig mogelijk ook tussen Amicus en de nieuwe rechtspersoon van toepassing is.
 3. Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten
  1. Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor aanvaarding, dan vervalt het Aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.
  2. Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand als Amicus dat heeft bevestigd of uitvoering geeft aan de Overeenkomst.
  3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Amicus, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Door het verstrekken van de opdracht aan Amicus doet Opdrachtgever afstand van het recht om enige aan Amicus gelieerde partij of werknemers van Amicus in het kader van de uitvoering (daaronder expliciet ook begrepen een nalaten) van de Overeenkomst rechtstreeks aansprakelijk te stellen, op basis van welke grondslag dan ook.
  4. Wanneer meerdere opdrachtgevers gezamenlijk een opdracht verstrekken aan Amicus, dan zijn zij ieder individueel hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot betaling van de Vergoeding,
 4. Uitvoering en wijziging van de Overeenkomst 
  1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal Amicus zich inspannen om het door de Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken. Amicus staat er echter niet voor in – c.q. garandeert niet – dat zij een bepaald resultaat kan of zal bereiken.
  2. Amicus bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Amicus zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht. De op Amicus rustende verbintenis is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
  3. Amicus is gerechtigd om de opdracht onmiddellijk te beëindigen indien zij geen mogelijkheden meer ziet om het door Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken (zulks ter beoordeling van Amicus), zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van Amicus.
  4. Amicus verzorgt alleen advies en begeleiding. Dat betekent onder andere dat Opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor de te nemen commerciële beslissingen. Amicus is om die reden ook niet verantwoordelijk voor consequenties voortkomende uit door Opdrachtgever genomen besluiten.
  5. De werkzaamheden van Amicus zijn van financiële aard. Overige dienstverlening, zoals maar niet beperkt tot fiscaal en juridisch advies, is uitgesloten van de opdracht.
  6. Amicus staat niet in en is niet verantwoordelijk voor de realisatie, uitvoerbaarheid en haalbaarheid van advies dat gericht is op de toekomst of gebaseerd is op toekomstige gebeurtenissen.
  7. Amicus heeft het recht werkzaamheden zonder kennisgeving aan en toestemming van Opdrachtgever te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  8. Opdrachten worden door Amicus uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
  9. Amicus mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de informatie en gegevens die Opdrachtgever aan haar verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid, volledigheid en correctheid van de door Amicus aangeleverde analyses, presentaties en documenten. Amicus is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor onjuistheden en/of onvolledigheden in door Amicus aangeleverde documentatie.
  10. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Amicus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Amicus worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Amicus zijn verstrekt, heeft Amicus het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Amicus ter beschikking heeft gesteld. Amicus is niet aansprakelijk, van welke aard ook, doordat Amicus is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  11. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Amicus de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  12. De door Amicus in het kader van een Overeenkomst opgegeven (op)levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nooit als fatale termijn, tenzij tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding. Bij vaststelling van de (op)levertijd gaat Amicus er vanuit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
  13. Zonder daarmee in gebreke te komen kan Amicus een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren.
  14. De verrichte Diensten zullen in ieder geval na uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Amicus binnen een redelijke termijn (zijnde niet langer dan 8 dagen na (op)levering) door Opdrachtgever worden gecontroleerd. Indien Opdrachtgever niet binnen de voornoemde redelijke termijn na (op)levering schriftelijk klachten heeft gemeld aan Amicus, dan wordt geacht dat de verrichte Diensten door Opdrachtgever zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.
  15. Werkzaamheden die plaatsvinden na afronding van een Transactie worden separaat in rekening gebracht op basis van de vergoeding die partijen daarover afspreken. Van afronding van een Transactie is in ieder geval sprake wanneer de overeenkomst tot overdracht van activa is getekend en/of de notaris de aandelen heeft geleverd die onderdeel zijn van de Transactie. Wanneer geen vergoeding is overeengekomen, dan geldt hetzelfde tarief als gedurende de opdracht of, wanneer dat meer passend is, een redelijk uurtarief.
  16. Wanneer een Transactie is afgerond, zijn Partijen ieder afzonderlijk bevoegd een persbericht op te stellen met betrekking tot de afgeronde Transactie.
 5. Prijzen en betaling
  1. De vergoeding voor de Diensten (de Vergoeding) kan bestaan uit (i) een vooraf vastgesteld bedrag en/of (ii) een variabel bedrag afhankelijk van het behalen van een vooraf vastgesteld resultaat en/of (iii) een bedrag op basis van een uurtarief maal het aantal bestede uren of (iv) een combinatie van (i), (ii) en (iii). De prijs voor de Diensten is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden, met uitzondering van de prijs als bedoeld onder (ii). Amicus is gerechtigd om de overeengekomen prijs jaarlijks te indexeren op basis van CBS cijfers voor zakelijke dienstverlening.
  2. Wanneer een resultaatafhankelijke prijs is overeengekomen, zoals bedoeld in artikel 5.1 onder (ii), die is gerelateerd aan een koopsom, dan wordt daarmee bedoeld alle betalingen die in het kader van de Transactie of, indien van toepassing, Transactie, worden gedaan waar de Diensten op zien, onafhankelijk van de samenstelling van de betaling(en). Daaronder vallen onder andere ook (i) betalingen die na de leveringsdatum plaatsvinden, waaronder ook resultaat-  of gebeurtenisafhankelijke betalingen, waarbij niet van belang is of die betalingen daadwerkelijk plaatsvinden, (ii) dividenduitkeringen en/of andere uitkeringen die ten laste komen van de reserves en onderdeel vormen van een Transactie, (iii) (additionele) rentebetalingen die in het kader van de totstandkoming van de Transactie worden gedaan en (iv) overige betalingen die vanwege de Diensten in verband met de Transactie tot stand zijn gekomen. De totale koopsom wordt op de leveringsdatum bepaald.
  3. In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief reistijd, reiskosten en verblijfskosten en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook.
  4. Wanneer Amicus Opdrachtgever in contact brengt met derden voor het verrichten van werkzaamheden, dan zullen die kosten separaat gefactureerd worden. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de prijs die Partijen in de Overeenkomst hebben opgenomen, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.
  5. Wordt door Opdrachtgever een opdracht verstrekt aan Amicus zonder dat een vergoeding uitdrukkelijk is overeengekomen, dan is de vergoeding van toepassing die Amicus gebruikelijk in rekening breng bij vergelijkbare opdrachten.
  6. Tenzij anders overeengekomen, is Amicus gerechtigd maandelijks te factureren. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen, en zonder korting, aftrek of verrekening.
  7. Wanneer Amicus adviseert met betrekking tot de overdracht van activa en/of aandelen, dan vindt betaling plaats op de leveringsdatum dan wel uiterlijk veertien (14) dagen daarna.
  8. Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Verder komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Opdrachtgever, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat worden vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onverminderd de bevoegdheid van Amicus om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.
  9. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enige factuur zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.
  10. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
  11. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Amicus op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Amicus jegens Opdrachtgever.
  12. Alle vorderingen van Amicus op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar als (i) na het sluiten van de Overeenkomst aan Amicus omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van Amicus en/of (ii) sprake is van een situatie als bedoeld in de artikelen 6.4 en 6.5.
  13. Amicus is bevoegd ingeval van een aandelentransactie zijn declaraties bij de betrokken notaris in te dienen en op de dag van levering van de  aandelen te laten verrekenen c.q. uit te laten betalen uit de opbrengst van de Transactie.
 6. Opzegging en Ontbinding
  1. De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en kan door beide Partijen te allen tijde tussentijds worden beëindigd.
  2. Indien en voor zover de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid en/of de Transactie is afgerond, op basis van welke reden of grondslag dan ook, dan is Opdrachtgever aan Amicus een Vergoeding verschuldigd van (i) EUR 10.000 wanneer een informatie memorandum is opgesteld, (ii) EUR 10.000 wanneer een due diligence (of vergelijkbaar) onderzoek is uitgevoerd en (iii) EUR 20.000 wanneer zowel een informatie memorandum is opgesteld als een due diligence (of vergelijkbaar) onderzoek is uitgevoerd.
  3. De overeengekomen Vergoeding, inclusief maar niet beperkt tot het resultaatafhankelijke gedeelte van de Vergoeding, is in zijn geheel eveneens verschuldigd nadat de Overeenkomst is geëindigd, op basis van welke reden of grondslag dan ook, wanneer binnen 18 maanden na het eindigen van de opdracht een Transactie of vergelijkbare overeenkomst tot stand komt waaraan de Diensten een bijdrage hebben geleverd.
  4. Ingeval Opdrachtgever een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet  nakomt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Amicus het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Amicus tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan Amicus toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die Amicus op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
  5. In de volgende gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Amicus gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, naar haar eigen keuze, te ontbinden, op te zeggen en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten:
    1. (a) Opdrachtgever verkeert in staat van faillissement;
    2. (b) Opdrachtgever heeft het besluit genomen de onderneming te liquideren;
    3. (c) Opdrachtgever staakt haar onderneming;
    4. (d) de onderneming van Opdrachtgever is stilgelegd;
    5. (e) de directe dan wel indirecte overwegende zeggenschap in de vennootschap van Opdrachtgever wijzigt of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Opdrachtgever;
    6. (f) ten laste van Opdrachtgever is beslag gelegd en dit beslag is niet binnen dertig (30) dagen opgeheven; of
    7. (g) Opdrachtgever moet niet langer worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, zulks ter beoordeling van Amicus.
  6. Ontbinding of opzegging vindt plaats door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever.
  7. Bij ontbinding of opzegging op basis van dit artikel, is Amicus niet gehouden tot enige schadevergoeding. Amicus behoudt in dat geval wel aan haar toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.
  8. Wanneer een van de gevallen zoals genoemd in artikel 6.5 zich voordoet, dan zijn alle vorderingen die Amicus op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen direct en ten volle opeisbaar zijn.
 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. Amicus is tegenover Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Amicus toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.
  2. Amicus is alleen aansprakelijk voor schade die zich openbaart binnen een termijn van maximaal twaalf (12) maanden na beëindiging van de Overeenkomst of (tussentijdse) oplevering.
  3. De totale aansprakelijkheid van Amicus onder de Overeenkomst, op basis van welke grondslag dan ook, is gemaximeerd op het factuurbedrag dat Amicus voor de betreffende opdracht aan Opdrachtgever heeft gestuurd. Wanneer geen factuur is gestuurd, dan is de aansprakelijkheid van Amicus, op basis van welke grondslag dan ook, gemaximeerd op EUR 50,000.
  4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
   1. (a) schade ontstaan door handelen of nalaten van Opdrachtgever of derden in strijd met door Amicus verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en/of de Voorwaarden;
   2. (b) schade als direct gevolg van door of namens Opdrachtgever aan Amicus verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.
  5. Eventuele schade of boete(s) voortvloeiend uit niet naleving van wet- en regelgeving gerelateerd aan privacy, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarvoor Opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke is, komen uitsluitend voor rekening van Opdrachtgever. Amicus is niet aansprakelijk voor dergelijke schade en/of boetes.
  6. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.
  7. Opdrachtgever vrijwaart Amicus voor elke aanspraak van derden in verband met de verrichte werkzaamheden, waaronder een eventuele fout van de bij de werkzaamheden betrokken adviseur(s). Indien Amicus, ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en Amicus in dat geval schade heeft moeten betalen, heeft Amicus voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.
  8. De in dit artikel opgenomen beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van het personeel van Amicus en andere (rechts)personen die door Amicus bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken zijn.
 8. Intellectuele Eigendomsrechten
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten die voorafgaand aan de Overeenkomst toebehoorden aan een Partij blijven aan die Partij toebehoren.
  2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, analyses, technieken, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. De intellectuele eigendomsrechten in relatie daartoe berusten bij Amicus of derde die Amicus heeft betrokken.
  3. Alle intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de door Opdrachtgever aan Amicus geleverde informatie en data berusten bij Opdrachtgever. Amicus is bevoegd alle informatie en data die zij van Opdrachtgever heeft ontvangen te gebruiken voor eigen (markt)analyses en onderzoeken. Alle intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan deze (markt)analyses en onderzoeken berusten bij Amicus.
 9. Overige bepalingen
  1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Opdrachtgever zal zich tijdens de uitvoering van de opdracht onthouden van ieder – rechtstreeks of middellijk – contact met derden, voor zover dat contact betrekking heeft op (eventuele bereidheid tot) het aangaan van de Transactie. Indien Opdrachtgever rechtstreeks – dat wil zeggen anders dan door bemiddeling van Amicus – wordt benaderd door een derde inzake (de eventuele bereidheid tot) het aangaan van de Transactie, zal hij Amicus daarvan onmiddellijk en zonder enige vertraging in kennis stellen. Opdrachtgever zal zich tijdens de uitvoering van de opdracht onthouden van het verlenen van een vergelijkbare opdracht aan een derde als die onderdeel is van de overeenkomst tussen Amicus en Opdrachtgever.
  3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Amicus gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Amicus zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Amicus niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
  4. Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens Amicus in verband met verleende Diensten vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén schriftelijke claim is neergelegd bij Amicus.
  5. In het geval door Opdrachtgever binnen de in artikel 9.4 vermelde termijn een schriftelijke claim is neergelegd bij Amicus in verband met door haar verleende Diensten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Opdrachtgever eveneens indien Amicus niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 10 van de Voorwaarden bevoegde rechter.
 10.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle door Amicus gesloten Overeenkomsten, en het forumkeuzebeding in de volgende zin, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Z
 1.